De flesta som läser denna text har sannolikt inte konfronterats med en fullt logisk text tidigare.
En fullt logisk text vad är då det för något? För att förstå en logisk text måste man studera in (lära sig)
[sej] en logisk syntax, {kanske} en liten ordlista, diverse standarduttryck [­] och logiska klausuler av typ
det logiska objektet nyss <44> <43> som ser ut som tre separata (isolerade, enskilda) punkttecken [­]
men som är (består av) ett enda logiskt tecken en enda logisk modul etc. Eftersom denna text är den
absolut_sista [xv] ( ) [F] {f} i en mycket lång <45> serie innehåller den många (en mängd) [em] special-
objekt [­] som inte blir särskilt noga \/ exakt beskrivna. Det V-liknande objektet (teckenparet, bigrammet
etc) betyder eller, alternativt. Det A-liknande objektet betyder och (även, också, plus, därutöver, dess-
utom, därtill etc) [iv] /\ det kan användas (begagnas, brukas, nyttjas, utbyttjas, tas i bruk) [tib] varhelst /\
närhelst det passar \/ är (känns, verkar) lämpligt, passande, bra etc. Arbetstiden (jobbtiden) [­] i detta
dokument [-] är så långt - utöver [­] de första fem-sex (5-6) åren - femton (xv) [F] {f} ( ) [15] minut/ /er,
minute/ /s på engelska. Antalet tecken (i detta stycke \/ textblock) är cirka 1260 /\ ordantalet är ungefär
213 ccxiii om (därest) man skriver det (värdet) latinskt. Antalet ci-bigram (som i Fibonacci, cirkel /\
citronsyracykeln) [xix] [J, j] ... är nu sammanlagt (totalt) 6 vi med latinskt (anpassat) skrivsätt. Okej?
Ordet som är placerat sist i förra stycket är ett logiskt ord inget annat. Okej betyder bara
att den som läser (tolkar, undersöker, granskar, korrekturläser [­] etc) detta ska uppfatta den passagen
(det läget, den [logiska] gaffeln eller grinden) [viii] [vi] som? En logisk grind, en kontrollpunkt etc. An-
talet [­] c-tecken [­] är så långt 31 en v- eller V-mängd, xxxi. Antalet x-tecken är 18 [xviii] och hur
många i-tecken så långt då? 77 [lxxvii] exakt nyss, 79 [lxxix] nu \/ nyss 80 [lxxx] nu. Antalet 0 (noll-
tecken, nollor, 0:or etc) är så långt endast fyra [iv] 4. Antalet A4-bigram är? 1. Och hur stort är n-
talet (x-talet, antalet, mängden) ch-bigram nu? 5 fem, v med latinsk (ick-versal) numerisk not@ion, nn
i kortform. Och antalet O-tecken så långt i (dokumentet) prog-120.asc [xii] (c) då? 6, vi latinskt. Och @-
tecken? 2. Och #-tecken så långt? 1. Låga värden är det således (alltså, följaktligen, synbarligen, uppen-
barligen [­] etc) [­] lätt att få (åstadkomma, fabricera, tillverka, producera, kreera, göra) [jöra] genom
[jenom] att skriva in ovanliga tecken \/ ovanlig ord, oo teckenkombin@ioner [­] etc. Okej? Vi får
väl anta [­] (förmoda) [­] att även \/ också det var okej \/ acceptabelt. Antalet cc-bigram nu, efter 37 mi-
nuter? [­] Summa [­] 4 så långt, sl som i Oslo /\ Eslöv, Hässleholm med mera. Antalet hex-trigram nu? 1.
Cirkamängden ex-bigram som i exempel och exemplarframställning [­­­] nu? 13, xiii latinskt, D
eller d med hexadecimal not@ion, ||||||||||||| (odd) med "pins" (pinnar) och? 41 [xli] så långt? I datorns
teckentabell motsvarar decimalvärdet 41 vilket tecken? Denna ((exempel)) ---« parentestyp. Och 42
motsvarar (betyder) vilket tecken? Ett tecken av denna * typ och 43 betyder? Ett plustecken av vanlig
sort \/ typ. Om vi nu sparar detta som en doc-fil (här detsamma som ett gammalt dokumentfilformat)
[xx] hur många tecken per ord (tpo) cirka nu? 3458/0575 per 49 minuter cirka. Och tpo-kvoten blir
då \/ nu ungefär? Cirka 3530/0588 »--- 6. Värdet inkluderar ordmellanrum eller? Ja, så är det ligger
det till. Antal\ \et \-tecken nu? 17 [xvii] nu \/ nyss. Och /-tecknen så långt? 22 [xxii] och hur många ng-
bigram? 24 [xxiv] o som i Borås nu? 106 [cvi] cirka. Och vi-bigrammen? 12 [xii] cirka. Men ir-bigram
då? 11. Och xi-bigram? 10.Och x-tecken? 48. Och a-tecken? 197. Å-tecken? 1. Och plustecken? Inget
inte ett enda så långt, sl som i Eslöv. Och sl-bigram som i Oslo? 8. Antalet åttor så långt? 7. Och sjuor
då? 8. Och det räcker kanske. Arbetstiden i prog-120.doc (rtf-suffix etc kan förekomma liksom htm
etc) är så långt 59 minuter lite drygt men inte 60 minuter. Förrän nu? 59 minuter 59 minuter [lix]
60 [lx] minuter, ja. Och antalet e-tecken på den tiden då? 327. Antalet w-tecken? 1. Och r-tecknen?
201 (cci) som i? Finonacci. Sparar doc-fil samt mcw-fil och rtf-fil plus ans-fil för import i MS-pro-
grammet [­] FrontPage [­] okej? 4484 tecken cirka drygt. 4549 för att vara exaktare, kanske.
Producerat av Fotnot (R) Förlag våren 2003. Upphovsrätt enligt URL osv som vanligt. Okej? Titta så
himla käckt det blev efter inport av txt-filen (med radbrytningar) i MS-FrontPage. Och det är givetvis
möjligt att byta format på enskilda tecken, ord, sekvenser etc. Ungefär som nyss /\ strax. Okej? Då
får väl detta duga som exempel på hur det ska kunna se ut. Avslutar med teckenkoderna skrivna lodrätt …
1-1 ::::::::::::::
0-1 ::::::::::::::
2-4 ::::::::::::::
=== ::::::::::::::
3-6 ::::::::::::::
Okej? Vi hoppas nu
att det känns okej
/\ att inget känns
överhoppat ... typ
överhoppat ... ja?
Detta var nog fil? Nummer
typ någonting. Länk? Från
www.fotnot.se/frustret/prog/prog-119.htm kanske. Man kan aldrig veta alldeles säkert.
www.fotnot.se/frustret/prog/prog-120.htm denna, då … alltså. Tja? Det blir nog bra med det.

Kan www.fotnot.se/frustret/prog/prog-121.htm möjligen vara en fil som på något sätt har anknytning till denna
fil … eller, typ? Tja. Kan hända gör [jör] det nog … kan väl så vara … visst! Ajö? Även det … kanske. Copy-
right? [­] Tja … ska det behövas? Ja. Okej … copyright som usual … vanilj … eh, vanligt. Ha en bra … typ.