Snabb-producerad text från Fotnot /\ fotnot.se . . . okej? Oerhört okej. Lyfter in ett par snabb-skrivna texter . . . aldrig korr-lästa, korrekturlästa i förkortad form.

Något om effekter och affekter
Ett oerhört svårt men logiskt moment, i en logisk syntes som denna, är . . . detta med special-tecken . . .
eller (bättre) . . . fenomenet special-tecken. Efter en (lång) stund i telefon samt i väntan på en [!] dator-upp-start .
. . skriver jag detta, denna text eller logiska matris, en sorts väv men med många bokstäver (tecken) [characters]
istllet för färger, kulörer. Så långt inga (allvarliga) fel i denna text, anmärker min dator > amd. Varför nu skriva
som nyss, på rad (nummer) fem i denna text, logiska matris? Frågan > nyss är (ganska) [pretty] typisk för denna
syntes > fds. Observera nu följande. I denna text blir (är) tecken med "nedåtgående staplar" extremt (extra)
viktiga element, faktiskt, sant. När man, som (matematisk) logiker och språkvetare, tidvis tecknare [tt; TT] och
målare, blir tvungen att bygga [ab; AB] ett datalogiskt språk (eds) så, nå, hur fungerar det, nå? Ja, på många sätt
(pms) [cmyk] (rgb) är koderna i denna mening (idm) [J] ganska typiska [gt] för syntesen > fs. Nå, så långt inga
svårligheter med [Y] denna text, hoppas jag. Tecknet > g är logiskt svårt, åtminstone på svenska, i en svensk-
språkig syntes. Tolv rader så långt, xii eller XII för den som så vill, c alternativt C för andra > fa. Notera nu?
Att denna text skrivs (mycket) målmedvetet. Varje (varenda) bokstav ska (måste) "registrera" [c; C]
vilket innebär att (via) en mängd förkortningsalgoritmer (emf) byggs parallellt (stavningskontrollerat objekt,
element) [viii; V] med att < texten > blir < inskriven. Flera system för avstavning (sfa) används nu, i denna text.
Sidtalet nu? Endast en sida, page (pagina) på engelska. Observera nu att page även > kan betyda (kb) [iv; I] spalt
- en logiskt viktig markering (elvm) [vi; V] i "nu-läget" eller? Just nu, på denna rad (pdr) eller nyss, på förra [^]
raden. Söker (letar) efter en diskett nu, finner en /\ sparar denna text, texten, dokumentet, essän, avhandlingen om
(den logiska) metoden. Filnamnet? Blir . . . þ-konstr.era . . . ett logiska bra (elb) namn, en (perfekt) etikett. Namn-
et (etiketten) är nu markerad med färg [färj] av ljusgrå typ. Även (objektet) [elementet] i parentesen strax [o] är
gråtonat - okej? Oerhört okej - enormt perfekt, enastående prima > ep. Ett påpekande strax? Precis. Ofta finns
det ingen (som helst) [sh] möjlighet att bygga fonetik (abf) i en logisk syntes > els.

Tja. Okej? Oerhört okej. Lyfter in nästa text strax – okej? Enormt okej.

 

Realtid som begrepp
Rubriken som nu är placerad [v] överst i texten [v] innehåller en dubblerat bokstav. Rubriken innehåller
inte något frågetecken, eljest en ganska (eeg) normal förväntan. I denna text finns (logiska) grindar inbyggda men
flertalet är mycket väl gömda, dolda. Trigrammet > MVG kan vara en sådan grind, ett sådant (logiskt) lås, hinder.
Men även (tecknet) kan vara en logisk grind. Notera också hur objekt (element) som hob { och = hod } får en
(logisk) funktion i denna syntes. Lätt- eller svårläst så, nå? Är detta en (fullt) logiskt byggd text, essä (essay) eller
avhandling. Sist i förra meningen? Bigrammet > g. Sist förra meningen, nå? Samma bigram. Och sist i förra? Ja, så
kan man "hålla på" ganska länge innan (utan att) datorn tröttnar, blir uttröttad. Cirka åttatusen (mmmmmmmm)
[x; X] tecken där, på rad (nummer) åtta. Observera nu följande. Många element återanvänds (återbrukas) nu, ofta
tämligen (ganska) korta element > ke; KE. Okej så långt? Förmodar det. Subjektlösa meningar är vanliga i språk-
utövning av denna typ, sort, nå? Ja, tämligen, ganska, relativt, rätt så, förhållandevis. Men varför inte svara (vis) ja
nyss, nå? Ej ofta kan man, som akademiskt bildad språkanvändare, svara med ett otvetydigt ja, som nyss, nej. Eh?
Är detta (måhända) en ironisk text (eit) [eight] och är den (följdfråga) [eventuellt] mycket ironisk, på en skala, nå?
Redan (mycket) tidigt i denna text . . . används punkten . . . som (en) fullt logisk operator > flo. Strax en
kort paus, cirka fem minuter. Sparar [v] ner cirka femtonhundra tecken på [v] disketten nu. Okej? Tyvärr är detta
en (mycket) [extremt] svårskriven text > st. Dokumentet har nu beteckningen, etiketten, titeln, nå? Det (texten)
har beteckningen . . . c-objekt strax . . . C-objekt strax . . . sparaner.cik . . . okej. Byter man nu (lokalt) ik mot irk
eller ci mot cir så? Blir (trrigrammet) cik istället > cirk - eller hur, nå, inte sant, nej? Nå, något svar ska man
(faktiskt) inte hoppas på där > hpd. Drygt tvåtusen tecken nu - and still counting > asc. £-tecknet och -tecknet
är? Logisk mycket viktiga tecken (mvt) [ ] in denna syntes. = och S samt K och L är? Mycket viktiga tecken, ja.
Logistiken i syntesen är (nu) exakt åtta år gammal > ååg. Antalet åå-bigram är, cirka, på ett ungefär, inte
precis, nu? Två. Och å-tecknet sammanlagt? Lite över femtio - femtiotvå eller (alternativt) Lii . . . ett trigram. Nå?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Produktion? Persson, Lasse B. Och vilken dag? Onsdag. År? Innevarande. Årstid? Nuvarande. Vecka?
Aktuell. Månad? Efter föregående. Förra månaden? Januari. Före det? December. November för det? Ja, precis.

[Ô]--

Tja. Hur fungerar det där nu då, egentligen? Titta på (sekvensen) där nu då, egentligen? Precis, precis. Texten finns (kan finnas) [ß] på (adressen) www.fotnot.se/Ba+/friskkod men? Även annorstädes, på annat håll.